Kronika

Rekolekcje Noworoczne Modlitwa i Post.

Tradycją jest, że Wspólnota „Królowej Pokoju”, żegna Stary Rok i wita Nowy, w połączeniu z rekolekcjami pierwszo-piątkowymi. Tak było i w tym roku. Rekolekcje rozpoczęły się 31 grudnia 2007 r. i trwały do 6 stycznia 2008 r.

 

Rekolekcje prowadził Przeor Zakonu Cystersów w Wąchocku, Ojciec mgr Rajmund Guzik OCist

Oprawę muzyczną, gitara i śpiew, dała Iwon Lipiec.

 

 

Temat wiodący rekolekcji „Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5,17)

 

Pożegnanie Starego Roku, to przede wszystkim modlitwa i dziękczynienie za miniony czas. Mszę Świętą z Nieszporami poprzedziła modlitwa różańcowa, dwie części, a po Mszy Świętej było Nabożeństwo na zakończenie Starego Roku.

Dziękczynne świętowanie, i uroczysta kolacja z dobrą muzyką trwały prawie do północy z przerwą o godz. 21-szej na Apel i Modlitwę Brewiarzową na zakończenie dnia.

Mszę Świętą o północy poprzedził Różaniec, jedna część. Na zakończenie Mszy Świętej Ojciec poprowadził Koronkę Pokoju.

 

W pierwszy dzień Nowego Roku do programu rekolekcji włącza się program parafialny, Dwie Msze Święte są wspólne z mieszkańcami Marcinkowa. Pozostały program rekolekcji realizowany jest w Kaplicy Adoracji. Składa się z Różańca, cztery części, Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz Modlitw Brewiarzowych, w południe i na zakończenie dnia. W godzinach nocnych jest adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

W dniach od 2-go stycznia do 5 –go stycznia program rekolekcji jest taki sam. Rano o godz. 7-ej, Msza Święta z Jutrznią, Konferencja o godz. 9-tej, a w południe Godzina czytań i w ciągu dnia. Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15-tej. Różaniec, o godz. 17-tej poprzedza Mszę Świętą z Nieszporami. Po Mszy Świętej, czwarta część Różańca. O godz. 21-ej Apel i Modlitwa na zakończenie dnia.

W godzinach od 22-ej do 7-ej rano nocna adoracja Najświętszego Sakramentu.

W czwartek i w sobotę, po Mszy Świętej wieczornej jest adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, a w piątek liturgia Uwielbienie Krzyża.

 

W niedzielę 6-go stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego, jest zakończenie rekolekcji. Są dwie Msze Święte, wspólne dla parafian Marcinkowa i uczestników rekolekcji. Na każdej Mszy Świętej Celebrans święci kredę i kadzidło, którą zanosimy do domu.

Po drugiej Mszy Świętej jest obiad na zakończenie, którego, przy herbacie czy kawie, jest możliwość dania świadectwa o przeżyciach duchowych z ostatnich dni, czy też z ostatniego miesiąca.

Na zakończenie rekolekcji jest Godzina czytań i w ciągu dnia, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

 

 

 

 

Wszystkie homilie, rozważania, przy Stacjach Drogi Krzyżowej, rozważania, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, głosił Ojciec Rajmund. Nawiązywał do tematu rekolekcji, Orędzia Matki Bożej z 25 grudnia 2007 r. i do Słowa Bożego, czytanego w danym dniu.

 

SPOTKANIA W  2008 ROKU

 

Luty 2008 r.Główne przesłanie rekolekcji: „Kto wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”. (Mt 5, 19)

W słowie wstępnym Ojciec Rajmund wzywa, abyśmy umacniali się wzajemnie w pielgrzymce wiary.

Konferencja, którą głosił Ojciec Rajmund była poświęcona „Wyznaniu wiary” z Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.

 

 

 

Po obiedzie, w niedzielę, składamy Ojcu życzenia imieninowe, Msza Święta w intencji imieninowej była sprawowana w piątek 1-go lutego przez o. Romana OCist.

Marzec 2008 r.Przesłanie rekolekcji: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał i wykonać Jego dzieło”. (J 4, 43)

Rozważania Drogi Krzyżowej, które głosi Ojciec Rajmund, to prawda i zaufanie. Praw-dą jest to, co mówi Bóg, a pełne zaufanie należy się Bogu.

Na Konferencji Ojciec omówił dwa tematy z Kompendium Katechizmu Kościoła Kato-lickiego, „Odczytywanie Woli Bożej” i „Tajemnica Trójcy Świętej”.

Kwiecień 2008 r.


Głównym przesłaniem rozważań, które głosi Ojciec Rajmund przy każdej Stacji Drogi Krzyżowej jest Miłość i Miłosierdzie, które płynie z Krzyża.

W homilii podczas wieczornej Mszy Świętej, Ojciec Rajmund przypomina, że mamy pracować nad sobą, nawracać się. Świętując zwycięstwo Chrystusa, dziękujmy Mu za Jego wielką miłość i prośmy, aby nas takimi uczynił, jakimi On chce, byśmy byli.

Na Konferencji Ojciec rozważał Wszechmoc Bożą i Opatrzność Bożą. / Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego/.
Mszę Świętą i Adorację Najświętszego Sakramentu w piątek poprowadził Opat Ojciec Eugeniusz Augustyn.

W niedziele po obiedzie i świadectwach, rozważano propozycje obchodów „Jubileuszu 10-lecia Wspólnoty Modlitwa i Post”. Ustalono, że rekolekcje dziękczynno-błagalne rozpoczną się 29 lipca o godz. 15-tej w Marcinkowie, a zakończenie nastąpi w Klaszto-rze w Wąchocku 03 sierpnia o godz. 13-tej Mszą Świętą Dziękczynną.
Uczestnicy rekolekcji podjęli decyzję odmawiania codziennie jednej części Różańca, w intencji Ojca Rajmunda i uroczystości Jubileuszowych. W miesiącu kwietniu będzie odmawiana Część Radosna, w maju Część Światła, w czerwcu Część Bolesna, a w mie-siącu lipcu Część Chwalebna.

Maj 2008 r.


W homilii głoszonej podczas Mszy Świętej w pierwszy piątek miesiąca, Ojciec Raj-mund zwraca szczególną uwagę na konieczność wzrostu Miłości Bożej w nas. Aby ta miłość wzrastała, musi być prowadzona rozmowa z Bogiem. A o czym mamy rozma-wiać?, o zachwycie nad Jego Dziełami Stworzenia i cudami, które dzieją się wokół nas. Dlatego Maryja mówi, „żyj codzienną Mszą Świętą, poznawaj Boga, rozmawiaj z Nim będziesz wzrastać w miłości”.

W sobotę Konferencję prowadzi Ojciec Rajmund, kontynuuje temat Wiary, na podsta-wie Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, omawiając szczegółowo rozdział Niebo i ziemia.
Na Mszy Świętej w homilii, Ojciec przywołuje wspomnienie Ślubów Królewskich Jana Kazimierza, który oddał i zawierzył siebie oraz całe Królestwo Polskie, Matce Bożej. My też wypowiadamy słowa różnych ślubów i też chcemy się odnaleźć w miłości Matki Bożej.

Przy kawie lub herbacie po niedzielnym obiedzie, jest dzielenie się doświadczeniami ostatnich dni i godzin.
Ponieważ maj jest bogaty w okolicznościowe uroczystości, imieniny, Zofii, Iwony, Sta-nisława, Zygmunta, jubileusz 50-lecia małżeństwa Zofii i Lucjana, Wspólnota z Ojcem Rajmundem, obdarza Jubilatów i Solenizantów kwiatami i książkami.

 

 

 

 

Czerwiec 2008 r.


Rekolekcje prowadzi Ojciec Rajmund, głosi krótkie rozważania przy każdej Stacji Dro-gi Krzyżowej. Celebruje Mszę Świętą wieczorną, mówi kazanie, rozważając fragment Ewangelii, „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moją naukę, a Ojciec Mój umi-łuje go i do niego przyjdziemy”.

W sobotę tematem Konferencji jest „Człowiek” z rozdziału Katechizmu Kościoła Kato-lickiego. Ojciec szczegółowo wyjaśnia każdy zapis, rozszerza pojęcia, łączy z Ewange-lią i praktyką dnia codziennego.

Wieczorem przybywa Opat o. Eugeniusz Augustyn, by odprawić Mszę Świętą w inten-cji Ojca Rajmunda, który 18 lat temu przyjął Święcenia Kapłańskie.

W niedziele po obiedzie w atmosferze pokoju i radości Ojciec Rajmund przyjmuje ży-czenia.

Lipiec 2008 r.


Temat wiodący rekolekcji, „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czy-nili i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy”. (Mt 7,12)

W rekolekcjach bierze udział Brat Benedykt, nowicjusz w zakonie Cystersów w Wą-chocku, który pięknie śpiewa Psalmy na każdej Mszy Świętej.

Konferencja głoszona jest przez Ojca Rajmunda, temat – „Upadek” z Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Ojciec Rajmund głosi wszystkie homilie. Rozważania na Drodze Krzyżowej, czy pod-czas Adoracji Najświętszego Sakramentu również głosi Ojciec Rajmund. A w czasie Różańca Świętego udziela sakramentu pokuty.

 

Tradycją już się stało, że w niedziele po obiedzie, jest taka chwila, w której składane są życzenia uczestnikom rekolekcji, z okazji różnych okoliczności. Tym razem jubileusz 75 urodzin obchodzi Magda, a imieniny, Halinka i Janeczka, panie, które przygotowują posiłki.

 

urMadzi
 
Nasze Kucharki

Następne rekolekcje już „Jubileuszowe” rozpoczynają się 29 lipca 2008r. o godz. 15-tej Drogą Krzyżową w Marcinkowie.
W lipcu modlimy się w intencji Ojca Rajmunda i uroczystości 10 lecia Wspólnoty, od-mawiając codziennie Część Chwalebną Różańca Świętego.

Sierpień 2008 r.

 

Rekolekcje Jubileuszowe, X-lecie Wspólnoty, odbyły się w dniach od 29 lipca do 3-go sierpnia 2008 r. Na rekolekcje przybyło wiele osób, przyjechali ci, którzy są często na rekolekcjach a nawet, co miesiąc, przyjechały osoby, które w rekolekcjach w Marcinkowie uczestniczyły po raz pierwszy.
Wiodącym tematem rekolekcji było wezwanie „Wierzę w Jezusa Chrystusa”. Rekolekcje prowadził Ojciec Rajmund Guzik. Głosił dwie Konferencje, dziennie, kontynuując rozważania, Rozdziału Drugiego z Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, celebrował każdego dnia Mszę Świętą z Nieszporami, głosił homilię.

Codziennie w Godzinie Miłosierdzia, Droga Krzyżowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego, a przed Mszą Świętą, Modlitwa Różańcowa..

Podczas rekolekcji 9 osób przyjęło Szkaplerz, Matki Bożej Szkaplerznej, nałożenia Szkaplerza dokonał Ojciec Rajmund.

Zakończenie rekolekcji, odbyło się w klasztorze w Wąchocku. Zwiedzanie krużganków, Godzina czytań
i Modlitwa w ciągu dnia w Kapitularzu klasztornym.

 

Mszę Świętą Jubileuszową w Kościele w Wąchocku poprowadził Opat Ojciec Eugeniusz Augustyn, głosząc homilię, w której wyraził wdzięczność Bogu za „Wspólnotę” i podziękował Ojcu Rajmundowi za prowadzenie rekolekcji „Modlitwa i Post”, a wiernym, licznie zgromadzonym, życzył wielu Łask Bożych.


Na obiad, Opat zaprosił wszystkich obecnych do klasztornego Refektarza.

 

kronikajubileusz081

 

Nieszpory w Kościele w Wąchocku

Wrzesień 2008 r.

 

Rekolekcje w dniach od 5 -go do 7-go września 2008 r prowadził Ojciec Gerard Staszczyszyn OCist
według stałego programu. W homiliach i na konferencj było rozważane Słowo Boże z danego dnia.

 

wrzesien08_020

 

Październik 2008 r


Rekolekcje odbyły się w dniach od 3-go do 5-go października. W pierwszy piątek miesiąca Mszę Świętą wieczorną odprawił Opat Ojciec Eugeniusz Augustyn.

 


W sobotę, z Winnik, dojechał Ojciec Rajmund
, poprowadził modlitwę różańcową, sprawował Mszę świętą wieczorną, głosił homilię, rozważając Orędzie z 25.09.2008 r i Słowo Boże z 04 października.
Po Mszy Świętej była Adoracja z modlitwą o uzdrowienie, krótkie rozważania podczas Adoracji, głosił Ojciec Rajmund.

 

W niedzielę po Mszy Świętej porannej, Ojciec Rajmund poprowadził Konferencję, kontynuując katechezę z Kompendium rozdziału, „Jezus Chrystus zstąpił do piekieł, trzeciego dnia Zmartwychwstał”.
Po obiedzie i świadectwach, była Adoracja dziękczynna, Koronka, Modlitwa w ciągu dnia, Nieszpory i błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji.

Listopad 2008 r.


Rekolekcje w dniach od 07.11.2008 do 09.11 2008 r. prowadził Ojciec Rajmund. Wiodącym tematem rekolekcji były Słowa Życia, „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. (Łk 9, 23)

Rozważane było też Orędzi Matki Bożej, w którym wzywa do modlitwy, aby powstrzymać szatański plan niszczenia wszystkiego co piękne i dobre.
Dwie Konferencje, które głosił Ojciec Rajmund, były kontynuacją rozważania, Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, rozdział „Jezus wstąpił do Nieba, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego” i rozdział „Wierzę w Ducha Świętego”.

W rekolekcjach brał udział Brat Feliks – Cysters, który przyjechał z Winnik razem z Ojcem Rajmundem.


Następne rekolekcje odbędą się w dniach 05 do 07 grudnia 2008 r poprowadzi Ojciec Rajmund.

Grudzień 2008 r.

 

W pierwszy piątek miesiąca, 05 grudnia rozpoczęły się rekolekcje „Modlitwa i Post” trwały do niedzieli 07 grudnia. Prowadził Ojciec Rajmund Guzik.

„Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”, słowa z Ewangelii św. Łukasza były tematem rozważań, które prowadził Ojciec Rajmund.
Rozważane były też Orędzia Matki Bożej z 25 listopada i z 2 grudnia bieżącego roku.
W orędziu z 25 -go listopada Matka Boża wzywa do modlitwy za ten wzburzony świat, pozbawiony nadziei, aby pokój i nadzieja popłynęła do wszystkich serc.
A w orędziu z 2 grudnia wzywa do pokory, aby Bóg mógł zamieszkać w sercach naszych.
Ojciec głosił dwie Konferencje, które były kontynuacją rozważań Kompendium K.K.K. Z rozdziału Wierzę w Ducha Świętego i rozdziału Wierzę w Święty Kościół Powszechny.

Miłym akcentem tych rekolekcji było wspomnienie dobroci świętego biskupa Mikołaja i obdarowanie każdego uczestnika rekolekcji książką, „O czyśćcu” - objawienia św. Katarzyny z Genui. Ojciec również został obdarowany, otrzymał kosz pełen owoców, słodyczy wśród których znalazła się książka o Czyśćcu.

Następne rekolekcje rozpoczną się 31 grudnia 2008 r i będą trwały do 04 stycznia 2009 r. będzie prowadził Ojciec Rajmund.
 

Rok 2009

Styczeń 2009

Rekolekcje Sylwestrowo – Noworoczne rozpoczęły się 31 grudnia 2008 roku  o godz. 17-tej. Mszę Świętą poprzedza modlitwa różańcowa, po Mszy św. Nabożeństwo na zakończenie Starego Roku, Kolacja, o godz. 21.00. Apel i do północy dziękczynne świętowa-nie. A o godz. 24.00 uroczysta Msza Święta - przywitanie Nowego Roku, radosne świętowanie zakończyło się około godz. 3.00 nad ranem.
Od 1 stycznia 2009 r. rekolekcje odbywały się już według stałego programu i trwały do 4 stycznia . Wiodący temat „Wierzę w Święty Kościół powszechny”. Na konferencjach które prowadził Ojciec Rajmund rozważał treści zawarte w Kompendium Katechizmu Ko-ścioła Katolickiego, w rozdziale Kościół: Lud Boży, Ciało Chrystusa, świątynia Ducha Świętego.

Luty 2009 r.

Na trzech Konferencjach Ojciec podjął rozważanie z Kompendium, rozdziału „Komunia Świętych”.
W lutym, 1-go, są imieniny Ojca Rajmunda, Wspólnota o tym pamięta i w niedzielę po obiedzie, składa Ojcu życzenia.

Marzec 2009 r.

Rekolekcje odbywały się według stałego programu i trwały od 6 go do 8-go marca. Na Konferencjach rozważany był rozdział „Liturgia – Dzieło Trójcy Świętej” z K.K.K.
Ojciec Rajmund otrzymał w darze Relikwie Świętego Maksymiliana Marii Kolbe z tej okazji w niedzielę pani Ula wygłosiła prelekcję o Maksymilianie Marii Kolbe.

Kwiecień 2009 r.

Pierwszo- piątkowe rekolekcje rozpoczynają się Drogą Krzyżową o godz. 15.00. Trwają od 3-go do 5-go kwietnia. Na dwu Konferencjach rozważany był rozdział z Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego „Celebracja Liturgii Kościoła”.
W sobotę 4 – go kwietnia cała Wspólnota uczestniczy w pogrzebie Janusza, który intensywnie pracował przy budowie a później rozbudowie Domu Rekolekcyjnego w Marcinkowie. Msza Święta i pogrzeb był w Wąchocku, homilię głosił Ojciec Rajmund.
W Niedzielę Palmową czytanie opisu Męki Pańskiej rozłożone było na kilka osób.

Maj 2009 r.

Od 1-go do 3-go rekolekcje Modlitwa i Post. Program rekolekcji został wypełniony modlitwą, uczestnictwem w Eucharystii i Konferencjach, których było trzy. Ojciec Rajmund rozważał na nich treści wynikające z Kompendium KKK rozdziału „Sakramenty Wtajemniczenia Chrześcijańskiego
W maju jest rocznica Ślubów Kapłańskich Ojca Rajmunda, z tej okazji Ojciec przyjmuje życzenia, przyjmują też życzenia solenizanci majowi, Iwona, Zofie, Stanisław i Zygmunt.

Czerwiec 2009 r.

Rekolekcje rozpoczęły się w czwartek 4 go czerwca, ponieważ do Marcinkowa przyjechało w tym dniu parę osób wraz z Ojcem, z pielgrzymki do Mediugorje i wyraziło chęć pozostania na rekolekcjach „Modlitwa i Post”. Po modlitwie różańcowej Msza święta z Nie-szporami, kolacja podczas której dzielono się wrażeniami z pielgrzymki.
W piątek rano Msza Święta z Jutrznią, później praca, przywiezienie i ustawianie kwiatów, czyszczenie obrazów, stacji Drogi Krzyżowej. W godzinie południowej modlitwy brewiarzowe i od godziny 15.00 stały program rekolekcyjny. Godzina Miłosierdzia – Droga Krzyżowa, krótka przerwa, modlitwa różańcowa, Msza św. z Nieszporami, Uwielbienie Krzyża. A po posiłku Apel, Kompleta i cisza nocna. Dla chętnych całonocna Adoracja Naj-świętszego Sakramentu.
W sobotę rano Eucharystia, następnie dwie konferencje. Ojciec prowadził rozważanie treści z Kompendium KKK z rozdziału „Sakrament Eucharystii” .Na wieczorną Mszę Świętą która była sprawowana w intencji Ojca Rajmunda z okazji 19 rocznicy święceń kapłańskich przybyło wiele osób, dlatego odbyła się w Kościele. Koncelebrze przewodniczył Ojciec Honoriusz, homilię głosił Ojciec Rajmund.
Zakończenie rekolekcji nastąpiło w niedzielę, Adoracją dziękczynną.

Lipiec 2009 r.

Rekolekcje wakacyjne trwały od wtorku 30-go czerwca do niedzieli 5-go lipca .Każdego dnia były dwie Msze Święte, rano z Jutrznią, wieczorem z Nieszporami. Codziennie o godzinie 15-tej Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. W czwartek i sobotę była Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Codziennie odmawiane były trzy części Różańca Świętego. Większość nabożeństw było odprawianych w Kościele.
Podczas tych rekolekcji Ojciec Rajmund wygłosił osiem Konferencji, podejmując rozważanie dalszych rozdziałów z Kompendium KKK, „Godność osoby ludzkiej”.
Pani Krystyna przekazała w darze nowy sprzęt grający, na wyposażenie jadalni, aby podczas posiłków można było posłuchać spokojnych religijnych melodii i tekstów.

Sierpień 2009 r.

Rekolekcje odbyły się w dniach od 7 go do 9 sierpnia według stałego programu. Na trzech Konferencjach Ojciec poprowadził rozważanie na temat treści z Kompendium „Sakrament pokuty i pojednania”.
Tym razem Ojciec w darze otrzymał od Bożeny sprzęt liturgiczny, kustodię i małą monstrancję.

Wrzesień 2009 r.

Zgodnie z programem rekolekcje odbyły się w dniach od 4-go do 6 września. Prowa-dził rekolekcje Ojciec Rajmund, a w sobotę poranna Msza Święta była odprawiana w Ko-ściele z udziałem Ojca Anioła. Była to Msza św. wspólna dla parafian i wspólnoty.
Na trzech Konferencjach Ojciec rozważał dalsze rozdziały z Kompendium, „Sakrament namaszczenia chorych i Sakrament święceń”.

Październik 2009 r.

Rekolekcje trwające od 2-go do 4-go października zgromadziły uczestników, jak co miesiąc, szukających swojej drogi do Chrystusa, pragnących wzrostu duchowego, zanurzając się w ciszy, modlitwie i Słowie Bożym.
Trzy Konferencje poprowadził Ojciec Rajmund, rozważał rozdział „Sakrament Małżeństwa” z Kompendium KKK.
Druga Msza Święta w niedzielę była sprawowana w intencji Wspólnoty „Królowej Pokoju” i Ojca Rajmunda w 11-tą rocznicę zawiązania się tej Wspólnoty.

Listopad 2009 r.

Rekolekcje odbyły się w dniach od 6-go do 8-go listopada. Na trzech Konferencjach Ojciec Rajmund rozważał z Kompendium KKK rozdział „Sakramentalia”.
W Kaplicy zostało zamontowane nowe Tabernakulum w kształcie serca.

Grudzień 2009 r.

Rekolekcje trwają od 4 go do 6 grudnia. Na jednej Konferencji rozważano „Słowo Życia” z miesiąca grudnia 2009 r. Na dwu Konferencjach rozważał Ojciec rozdział z Kompen-dium KKK „Godność Osoby Ludzkiej”.
W niedzielę rano 6-go grudnia , przy śniadaniu każdy uczestnik znalazł drobny słodki upominek i małą książeczkę. Można połączyć skupienie i modlitwę z radością otrzymanych mikołajowych darów.

 

Rok 2010

Styczeń 2010 r.

Rekolekcje rozpoczynają się 31 grudnia 2009 r. i trwają do 3 stycznia 2010 r. Była Msza św. na zakończenie roku, o północy Msza św. dziękczynno błagalna, pożegnanie Starego Roku i przywitanie Nowego Roku oraz radosne dziękczynienie .
Na Konferencjach Ojciec podjął rozważanie z dalszych rozdziałów Kompendium KKK „Sprawiedliwość Społeczna”, „Prawo Moralne” i „Łaska i Usprawiedliwienie”.
W rekolekcjach uczestniczył ksiądz Jan z Kałkowa i siostra Agnieszka ze zgromadze-nia Świętej Rodziny

Luty 2010 r.

Od 5 go do 7 go lutego rekolekcje, mróz i duży śnieg nie był przeszkodą w przyjeździe spragnionym; wyciszenia, nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu, bliskości Boga.
Na Konferencjach rozważał Ojciec rozdziały z Kompendium KKK „Kościół – Matka i Wychowawczyni” oraz wstęp do „Dekalogu”.
Wyposażenie Kaplicy wzbogaciło się o nowy „Lekcjonarz Mszalny” w 7 –mu tomach.
W niedzielę po obiedzie Ojcu Rajmundowi wspólnota składa życzenia imieninowe, które były 2-go lutego.

Marzec 2010 r.

Zima dalej ostro trzyma, jednak to nie przeszkodziło w rekolekcjach, które odbyły się w dniach od 5-go do 7-go  marca. Na tych rekolekcjach omawiany był Akt przebaczania i Akt ofiarowania cierpienia. A na Konferencjach rozważał Ojciec Pierwsze Przykazanie: Ja jestem Pan Bóg twój. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną’. Natomiast w niedzielę na Konferencji rozważył Misterium Paschalne Jezusa.
Podczas rekolekcji ofiarowano Ojcu obraz Świętej Faustyny, namalowany przez krakowskiego artystę malarza Antoniego Aleksandrowicza. Obraz ofiarowała córka malarza Krystyna.

Maj 2010 r.

Pierwszy piątek przypada 7-go maja, rekolekcje rozpoczynają się Drogą Krzyżową, kończą w niedzielę 9-go maja adoracją dziękczynną. Msza Święta w piątek sprawowana była w koncelebrze, przez Ojca Honoriusza i Ojca Rajmunda, w intencji Ojca Rajmunda z okazji 20 tej rocznicy Święceń Kapłańskich. Ojciec Rajmund dziękował Bogu za dar kapłaństwa, za to że jubileusz przypadł w Roku Kapłańskim, za udział w kapłaństwie służebnym, za obdarowanie, aby dawać innym. Dziękował za tę intencję i ogarniał wszystkich modlitwą.
Na dwu Konferencjach Ojciec podjął dalsze rozważanie z Kompendium KKK Drugie i Trzecie Przykazanie „Nie będziesz brał Imienia Pana, Boga Twego nadaremno” i „Pamiętaj, abyś dzień Święty święcił”.
W niedzielę po obiedzie, serdeczne życzenia składane są Ojcu z okazji Jubileuszu, oraz solenizantom majowym, Zofiom, Stanisławowi i Zygmuntowi.

Czerwiec 2010 r.

Rekolekcje odbyły się w dniach od 4-go do 6-go czerwca. Była to oktawa Bożego Ciała, dlatego wspólnota rekolekcyjna włączyła się w liturgię wspólnoty parafialnej. W piątek i w sobotę w Kościele o godz. 15.30 była Msza Święta, Nabożeństwo Czerwcowe z Procesją wokół Kościoła, przewodniczył Ojciec Anioł.
Na Konferencjach Ojciec kontynuował nauczanie wynikające z Kompendium KKK. Rozważał czwarte przykazanie „Czcij ojca swego i matkę swoją”.
Ojcu wręczono prezent z okazji dwudziestolecia kapłaństwa, piękną Monstrancję z przeznaczeniem do kaplicy Domu Rekolekcyjnego w Winnikach.

Lipiec 2010 r.

W dniach od 2-go do 4-go lipca odbyły się rekolekcje „Modlitwa i post”, prowadził jak zawsze Ojciec Rajmund. Tematem Konferencji było przykazanie „Nie zabijaj”, według treści zawartych w Kompendium KKK.
W Kaplicy zamontowano nowe Tabernakulum, które zostało poświęcone przed Mszą Świętą w piątek wieczorem.
W lipcu 4-go. Odbywały się wybory na Urząd Prezydenta Polski, uczestnicy rekolekcji oddawali swój głos
w lokalu wyborczym w Marcinkowie.
Ponieważ przybyło dużo osób, w sobotę po południu, liturgia Drogi Krzyżowej, Msza Święta i w niedzielę po południu, Adoracja Dziękczynna odbyła się w Kościele.

Kronika-07-2010

Sierpień 2010 r.

W sierpniu już tradycją jest, że odbywają się dłuższe rekolekcje, tak zwane wakacyjne, odbyły się w dniach od 3-go do 8-go sierpnia.
Podczas tych rekolekcji  Ojciec Rajmund wygłosił jedenaście Konferencji, tematem których był dalszy ciąg Dziesięciu Przykazań wg Kompendium KKK. Celebrował jedenaście Mszy Świętych głosząc sześć homilii. Codziennie prowadził Drogę Krzyżową, w czwartek i sobotę Adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie ciała i duszy, a w piątek Liturgię Uwielbienie Krzyża. Codziennie podczas modlitwy różańcowej Ojciec spowiadał. Poranne Msze Święte były z Jutrznią, wieczorne z Nieszporami, w południe Godzina Czytań i Modlitwa w ciągu dnia a wieczorem Apel i Kompleta.
Podczas niedzielnego obiadu życzenia imieninowe przyjął Ojciec i Magdalena.

W tym miesiącu nastąpiła zmiana osoby prowadzącej „Kronikę”, zmiana pokoleniowa, powierzono prowadzenie Eli, która też przyjęła na siebie obowiązek prowadzenia kroniki zapoczątkowanej przez Magdę na stronie internetowej.
„Kronikę” od pierwszych rekolekcji które odbyły się w 1988 roku do lutego 2004 roku prowadziła Weronika Śmiecikowska, czyli przez 6 lat. Przez następne 6 lat „Kronikę” prowadziła Magdalena Dąbrowska-Tabor. W tym miesiącu 2010 roku prowadzenie „Kroniki” przejęła Ela Kotalska.

 

Zmiana prowadzących Kronike 08-2010

 

3 - 5 września 2010r.


Po Drodze Krzyżowej i Koronce do Bożego Miłosierdzia O. Rajmund powitał uczestników rekolekcji, którzy przybyli pomimo dochodzących wiadomości o zalanej drodze w Wąchocku.

http://www.radom.opoka.org.pl/

Wąchock: Opactwo Cystersów niezagrożone
Silne opady deszczu, które przez ostatnie dni przeszły nad Polską nie oszczędziły i naszej diecezji. Wczoraj w Wąchocku wylała rzeka Kamienna i przekroczony został stan krytyczny na zbiorniku. Mimo, że woda przelała się przez most nie zagraża jednak opactwu cysterskiemu. Brat Albert z Wąchocka powiedział, że „sytuacja jest względnie bezpieczna”. - Takiej wody nie pamiętam od początku pobytu w opactwie, czyli od prawie 30 lat. Rzeka Kamienna, która osiągnęła alarmowy stan przelewa się przez most - opowiada cysters z Wąchocka.
radosław mizera/radio plus, 03-09 16:24

O. Rajmund nawiązując do Ewangelii i sytuacji powodziowej przypomniał orędzie Matki Bożej nt postu: „Przez modlitwę i post można zawiesić prawa natury”. Nastał czas, abyśmy podjęli modlitwę i post. Rekolekcji nie można odwołać nawet, gdy jest powódź. Ojciec odniósł się do wersetu z psalmu dnia "Powierz Panu swą drogę, a On sam będzie działał". I On zadziałał, droga na czas rekolekcji była przejezdna...Wszystko co przeżywamy może posłużyć ku zbawieniu, nasze krzyże, nawet zatopienie...

 

Dwunasta rocznica rekolekcji Modlitwa i Post

Pierwsze rekolekcje odbyły się w Wąchocku w dniach od 4 do 6 września 1998 roku.

Dziś jest wrzesień 2010 roku minęło 12 lat, dwa lata temu w 2008 roku we wrześniu, obchodzono uroczyście dziesięciolecie istnienia Wspólnoty, rekolekcje trwały 6 dni, na zakończenie których odbyła się uroczysta Msza Święta w Kościele w Wąchocku, której przewodniczył Opat Ojciec Eugeniusz. Na tej uroczystej Eucharystii modlili się licznie zgromadzeni rekolekcjoniści którzy przyjechali z różnych miejscowości Polski.

Co się zmieniło przez dwa lata licząc od rocznicy dziesięciolecia

Do września 2008 roku Ojciec głosił jedną konferencję /w sobotę/, podczas rekolekcji Jubileuszowych głosił Ojciec po dwie konferencje dziennie i jedną w niedzielę. Tak pozostało do dziś. Obecnie na rekolekcjach pierwszo piątkowych Ojciec głosi trzy konferencje, dwie w sobotę i jedną w niedzielę
Od stycznia 2010 roku do modlitw zostały włączone Godzinki do N.M.P. śpiewane rano przed Mszą świętą
w sobotę i w niedzielę.

W listopadzie 2009 roku Kaplica została wyposażona w nowe tabernakulum w kształcie serca, które w lipcu 2010 roku zostało wymienione na tabernakulum, też w kształcie serca, które wykonano w specjalistycznej pracowni.
W grudniu 2009 roku zostały zakupione krzesła do Kaplicy w liczbie 50 sztuk, a do części hotelowej zakupiono 5 wersalek.
W miesiącu lutym 2010 roku został zakupiony 7 tomowy Lekcjonarz Mszalny, na wyposażenie Kaplicy.

Magdalena Dąbrowska